Prayer Partners, Sun 27 January 2019

With a thankful heart, please pray for Devon Leavers: Naza Lopez Garcia, Liam Smith, Emily Mason, Rob, Cathy, Ben, Jessica and Ellie Kitchen, Rosie Simonson, Esther Sushames, Rodrigo Freitas, Pang Satidboon, Tikolo Rodsukon, Leah Hallam, Hope Thomas, Daniel Wigginton, Sylwia Slowik, Eduardo Morgili, Lilla Rakosi, Emily Nelson, Hyoeun Bae.